Цель (миссия и задачи) ООП

М1. Адамзат баалуулуктарын сактоо менен профессионалдык чөйрөдө, техникада, технологияда жана илимде пайда болгон жаңы шарттарга интеграцияланган, өлкөнүн өнүгүүсүн камсыздоого аракеттенген, коллективде иштей ала турган сапаттарды компетенттик мамиле менен студенттерге калыптандыруу .

М2. Окутуунун кредиттик системасында маалыматтарды кабыл алууну, сактоону кайрадан иштеп чыгууну, таркатууну мамлекеттик жана официалдуу тилдерде заманбап ИКТны пайдалануу менен ишке ашыруу жөндөмдүүлүкторун пайда кылуу.

М3. Сапаттык кепилдигин камсыздоо аркылуу студенттерди колдонмо экономикалык маселелерди коюда жана чыгарууда табигый илимий дисциплиналардын негизи мыйзамдарын колдонууга жана аларды автоматташтырууга даярдоо информациялык системаларды долбоорлордо алгоритимдерди, программалык камсыздоону, инструменталдык тейлөө технологияларын өздөштүрүү менен иштете алуу жөндөмдүүлүктөрүнө ээ кылуу.

М4. Экономикалык ИС жана сервистерди түзүү, техникалык каражаттардын аппараттык –программалык комплексинин түзүлүшүн тандоо нормативдик укук документтерин, стандарттарды колдонуу менен чечимдерди кабыл алууга үйрөтүү.

М5. Квалификациясын өз алдынча өркүндөтүүгө, эмгек базарында атаандаштыкка туруктуу, информациялык коопсуздукту камсыздоо менен ата мекендин жана чет элдик тажырыйбаларды колдонууга жөндөмдүү.