Цель (миссия и задачи) ООП

М1. Компетенттик мамиле менен студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын калыптандыруу, жалпы маданияттуулук деңгээлин жана кругозорун жогорулатуу; бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жана расмий тилдерде ишмердүүлүгүн жүргүзө алуусун камсыздоо, англис тилиндеги маалыматтарды колдоно алуу жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу; интеллектуалдык потенциалын, билимин жана билгичтиктерин Кыргызстандын ар тараптан өнүгүшү үчүн жүзөгө ашырууга даяр экендигин тарбиялоо, өлкө үчүн болгон патриоттук сезимдерин жогорулатуу.

М2. Сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу экономикалык, математикалык жана IT технология багытындагы заманбап илимий билимдердин негиздеринде бүтүрүүчүгө тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү жогорку кесиптик жактан адистешкен, тереңдетилген кесиптик, атайын кесиптик билимдерди өздөштүрүүсүн камсыздоо жана аларды иш жүзүндө колдоно алууга даярдоо.

М3. Бүтүрүүчүлөргө ишмердүүлүк чөйрөдөгү маселелерди чечүүнүн, информациялык процесстерди иштетүүнүн моделдерин жана алгоритмдерин түзүү, аларды долбоорлоонун ыкмаларын жана методдорун колдоно алуу, информациялык системаларды жана тармактарды программалык камсыздоо, инструменталдык тейлөө технологияларын өздөштүрүү менен иштете алуу жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу.

М4. Болочок адисти илимдин жана техниканын жаңылыктарын жана жетишкендиктерин колдонуу менен ишкана-мекемелердеги информациялык, экономикалык жана банк системаларындагы процесстерди автоматташтырууга, интранет жана интернет тармактарын эффективдүү колдонуу аркылуу берилгендер базасын түзүүгө жана колдонууга, электрондук продукция чыгарууга жана киреше алууга, команда менен иштөөгө, өндүрүштөгү ар түрдүү татаал кырдаалдардан жана конфликтик ситуациялардан чыгымды азайтуу менен мыйзам чегинде чыга алууга үйрөтүү.

М5. Билимин жана квалификациясын тынымсыз өз алдынча өркүндөтүүгө тарбиялоо менен болочок кадрларды электрондук коомдо иштөөгө, ресурстарды рационалдуу пайдаланууга, инновациялык ишмердүүлүккө, эмгек базарынын шарттарында киреше табууга, ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларды колдонуу менен гранттарды алууга жана инвестицияларды тартууга даярдоо.