Цель (миссия и задачи) ООП

ОшМУнун миссиясында көрсөтүлгөндөй 640200 – “Электроэнергетика жана электротехника” багыты жогорку кесиптик жактан адистешкен, тереңдетилген кесиптик, атайын кесиптик билим берүүнүн дүйнөлүк алдынкы стандарттарын терең өздөштүрүү аркылуу эл аралык билим берүү мейкиндигине жуурулушуп, окутуунун жаңы технологияларын пайдаланып, билимдин сапатын жакшыртып, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүү менен атаандаштыкка туруштук берүүчү татыктуу энергетика багытында кызмат кылуучу адистерди даярдоо. Факультет илимдин мыкты салттарын сактоо аркылуу дүйнөлүк алдыңкы университеттер, ШОС университетиндеги жождор, илимий мекемелер менен тыгыз кызматташып, гуманитардык, табигый, фундаменталдык, прикладдык илимдердеги изилдөөлөрдүн натыйжалуулугуна жетишүү жана илимге таянып, коомдун, өлкөнүн өнүгүүсүн камсыз кылуу. Жаштарды патриоттуулукка, гуманизмге, адамзаттык баалуулуктарды урматтоого, улуттар арасындагы достукка тарбиялоо. Азыркы коомго керектелүүчү билимдерге жана кесиптик компетенцияларга ээ болууда инсандын муктаждыктарын калыптандыруу.