Цель (миссия и задачи) ООП

Педагогика жана дене тарбия факультети 550700 «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы” багыты

1-максат: Ар тараптан өнүккөн жогорку маалыматтуу башталгыч класстардын мугалимдерин даярдоо;

2-максат: Кесиптик чеберчилигин арттыруу жана үзгүлтүксүз билимин өркүндөтүү максатында өз алдынчалуулук сапаттарга ээ, улуттук артыкчылыктарды өнүктүрүүгө салым кошкон жана мезгил талаптарына шайкеш келген этикалык, интелектуалдык, гумандуулук жана толеранттуулук, уюштуруучулук жана жоопкерчилик сапаттарына ээ болгон педагог- тарбиячыны даярдоо;

3-максат: Жалпы билим берүү программасынын талабына ылайык гуманитардык, социалдык жана экономикалык, математикалык багыттардагы билимдердин комплекси менен келечектеги адистердин муктаждыктарын камсыздоо;

4-максат: Студеттердин патриоттуулук сезимдерин, жалпы адамзаттык баалуулуктарды кабыл алууларын арттыруу жана дүйнөгө илимий бүтүн системалуу көз караштарын түзүү менен кенже класс окуучулары үчүн зарыл болгон түшүнүктөрдү илимий негизде берүү жана аларга окутуунун методикасын үйрөтүү.