Цель (миссия и задачи) ООП

3. 550400 СЭББ багыты боюнча адистерди даярдоонун жогорку кесиптик билим берүүдөгү НББПнын жалпы мүнөздөмөсү 1.3.1. ЖКББ НББП миссиясы жана максаты Учурдагы ааламдашуу жана маалымат технологияларынын өнүгүү шартында учурдун жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, дүйнөлүк жана Кыргызстандын тарыхынын өзгөчөлүктөрү, мыйзам ченемдүүлүктөрү тууралуу комплекстүү түшүнүккө, системалуу билимдерге ээ гуманитардык багыттагы адистерди даярдоо. Социалдык-экономикалык билим берүү багытында “бакалавр” академиялык баскычындагы адистерди даярдоодо төмөнкү максаттар аныкталган: - Коомдук тарыхый процесстер, алардын өзгөчөлүктөрү, мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү системалашкан билимдерди жана дүйнөтаанымды калыптандыруу менен маалыматтарды кабыл алуу, талдоо, жалпылоо жөндөмүнө ээ, ой жүгүртүү маданияты кенен адистерти даярдайт; - Көп маданияттуу коомдогу ар бир элге таандык тарыхый мурастарга, маданий салттарга кылдат жана аяр мамиле жасаган, ошол эле учурда мекенчил, өзүнүн активдүү жарандык позияциясын карманган инсандык сапаттарга ээ кылат; - Эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере алган, коомдун талаптарына жооп берген педагогикалык ишмердикке, ошондой эле, мамлекеттик структураларда, коомдук уюмдарда эмгектенүүгө жөндөмдүү, ишмердикке активдүү катышууга бет алган адистерди даярдайт.