Цель (миссия и задачи) ООП

– Учурдун талабына жооп берген адистерди – филологдорду, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерин, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилди окутуучу мугалимдерди, өзбек тили жана адабияты мугалимдерин, журналистерди даярдоо. Алыскы жана жакынкы жерлерде жетишсиз болуп жаткан адистиктерди адистер менен камсыз кылып туруу.

1-максат: Филология багытында натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, эмгек рыногуна туруктуу, маданияттуу, квалификациялуу кыргыз тили жана адабияты мугалимин даярдоо. 2-максат: Студенттердин социалдык инсандык сапаттарын өстүрүү, баалуулуктарга жана өзүн өнүктүрүүгө умтулуусун өркүндөтүү.