Цель (миссия и задачи) ООП

Табият таануу-география факультетинин негизги миссиясы 550100-биология багытында инсандын кесиптик жогорку билим алуу, интеллектуалдык, маданий жана адеп-ахлактык жактан муктаждыктарын учурдун талабына ылайык камсыздоо менен коомго билимдүү жана компетенттүү, курчап турган чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу жана туруктуу өнүгүү багыттарында иш-аракеттерди жүргүзө алган заманбап адистерди даярдоо болуп саналат.

Негизги билим берүү программасынын (НББП) так аныкталган максаты жана милдеттери бар. “550100 - Табигый илимий билим берүү багыты боюнча негизги билим берүү программасынын максаттары:

1-максат. Жогорку кесиптик билим берүүнүн талабына ылайык гуманитардык, социалдык жана экономикалык, математикалык багыттардагы билимдердин негиздери менен келечектеги адистердин муктаждыктарын камсыздоо;

2-максат . Билим берүүнүн жалпы маданий жана кесиптик компетенцияларынын негизинде уюштуруучулук, жоопкерчилик, өз алдынчалуулук жана изденүүчүлүк сапаттарын өнүктүрүү;

3-максат . Табигый илимий билим берүү багытында адистердин кесиптик ишмердүүлүгүн ишке ашырууга зарыл болгон педагогикалык жана психологиялык билимдердин теориясын, окутуунун заманбап технологияларын колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу;

4-максат . Табигый илимий билим берүү багыты боюнча илимдердин мазмунун жана милдеттерин жеткиликтүү теориялык жана заманбап практикалык каражаттардын натыйжасында калыптандыруу, курчап турган чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүү багыттарында иш-аракеттерди жүргүзө алган заманбап адистерди даярдоо.