Цель (миссия и задачи) ООП

1 - максат. Орто мектептерге, спорт мектептерине ар тараптан өнүккөн компетенттүү дене тарбия мугалимдерин даярдоо;

2 – максат. Жалпы билим берүү программасынын талабына ылайык гуманитардык, социалдык- экономикалык, медициналык – биологиялык жана математикалык багыттардагы билимдердин комплекси менен болочок адистерди камсыздоо.

3 - максат. Педагогикалык этикетти тутунган , интеллектуалдуу, гумандуу, толеранттуу, базар экономикасынын шартында атаандаштыкка туруштук бере ала турган уюштуруучулук, башкаруучулук сапаттарга ээ кесипкъй адистерди даярдоо.

4- максат. Студенттердин адептик, маданий баалуулуктарды кабылдоосун арттыруу аркылуу дүйнөгө болгон бүтүн илимий системалуу көз караштарын калыптандыруу менен дене тарбия мугалимдери жана спортчулар үчүн зарыл түшүнүктөрдү берүү жана аларга окутуунун методикасын үйрөтүү.