Цель (миссия и задачи) ООП

710400 – «Программалык инженерия» багыты боюнча Мамлекеттик жогорку билим берүү стандарты Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим берүү жаатында аныктаган башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте бекитилген.

Мамлекеттик жогорку билим берүү стандартын аткаруу бакалаврларды даярдоо боюнча жогорку кесиптик билим берүү программаларды ишке ашыруучу бардык ЖОЖдор үчүн, уюштуруучулук-укуктук тариздерине (формаларына) карабастан, милдеттүү болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасында 710400 «Программалык инженерия » багытындагы жогорку билимдүү адистерди даярдоо боюнча төмөнкүлөр ишке ашырылат:

- ЖОЖдун бакалаврларды даярдоо боюнча ЖКББ НББПны толугу менен өздөштүргөн жана белгиленген тартипте мамлекеттик жыйынтык аттестациясынан ийгиликтүү өткөн жождордун бүтүрүүчүлөрүнө «бакалавр» академиялык даражасын ыйгаруу менен жогорку билими тууралуу диплом берилет.

2.1. ЖКББ НББПнын максаттары

710 4 00 « Программалык инженерия » программасы боюнча бакалаврды даярдоодогу негизги билим берүү программасынын максаттары (М):

-

Бакалардык НББП программасынын максаты - социалдык буйрутманы эске алуу менен жана ар дайым өнүгүп келе жаткан маалыматтык технологиялардын талаптарына ылайык, жасалма интеллект жана программалык камсыздоону иштеп чыгуу жаатында заманбап эмгек рыногунда талап кылынган квалификациялуу кадрларды даярдоо болуп эсептелет.

Ø М1: Адис кесиптик иштин түрлөрүнө ылайык кесиптик маселелерди чечиши керек, мисалы, сунушталган моделдин негизинде маселени чечүүнүн алгоритмин иштеп чыгуу; алгоритмди программалык камсыздоо; программалык продуктыларды оңдоо жана тестирлөө; программалык продуктыларды модификациялоо; программалык продуктыларды адаптациялоо жана конфигурациялоо; программалык продуктыларды тейлөө; маалымат базаларын иштеп чыгуу жана иштетүү; маалымат базасын пайдаланууда ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу;

Ø М2: Гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табият таануу илимдеринин негиздери тармагында даярдоо, бүтүрүүчүгө тандалган ишмердик тармагында ийгиликтүү иштөөгө мүнкүнчүлүк берүүчү жогорку кесиптик билимге ээ болуу, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногунда туруктуулугуна көмөктөшүүчү универсалдуу жана кесиптик компетенцияларга ээ болуу.

Ø М3: Окуучулардын социалдык жана инсандык сапаттарын калыптандыруу: максатка умтулуучулук, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчилик, атуулдук, толеранттуулук, алардын жалпы маданиятын жогорулатуу, руханий маданиятты калыптандыруу.