Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП

2016-жылдын 24-октябрында (протокол №2) “Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу” кафедрасынын кезектеги отурумунда 2015-жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген (буйрук №1179/1) 580100 “Экономика” (бакалавр) багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүү боюнча мамлекеттик стандартты эске алуу менен, аталган багыт боюнча 2016-2017-окуу жылына карата негизги билим берүү программасын түзүү, багыттын максаттарын жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларын аныктоо, компетенциялардын матрицасын жаңы стандартка ылайык кайра жаңылоо жана бекитүү маселеси каралган.

2016-жылдын 22-декабрында жогоруда аталган маселе “Бизнес жана менеджмент” факультетинин усулдук кеңеши менен макулдашып, факультеттин окумуштуулар кеңешине сунушталган.

2016-жылдын 24-декабрында (протокол №3) “Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамдын, студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана жумуш берүүчүлөрдүн катышуусу менен 580100 Экономика багытынын “Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили боюнча окуу программалары бүгүнкү күндүн талабына (жумуш берүүчүлөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн, студенттердин ой-пикири” жооп береби?, Окуу планга кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл?, “Менеджмент” багытынын бүтүрүүчүлөрү кандай компетенцияларга жана күтүлүүчү натыйжаларга ээ болушу керек? аттуу семинар талкуу өткөрүлгөн.

Жогорудагы талкуулардын негизинде 2016-жылдын 27-декабрында “Бизнес жана менеджмент” факультетинин Окумуштуулар кеңешинде (протокол №4) 580100 Экономика багытынын “Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили 2 максат жана 10 окутуудан күтүлүүчү натыйжа бекитилген.

2017-жылдын 9-октябрында (протокол №2) “Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу” кафедрасынын кезектеги отурумунда 580100 Экономика багытынын “Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили боюнча 2017-2018 –окуу жылына карата түзүлгөн негизги билим берүү программаларынын абалы жөнүдөгү маселе каралып, талкууга алынган.

2017-жылдын 9-декабрында “Ишканалардын экономикасы жана бизнести башкаруу” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамдын, студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана жумуш берүүчүлөрдүн катышуусу менен 580100 Экономика багытынын “Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили боюнча практикалардын программаларынын абалы жана анын негизги билим берүү программасындагы компетенцияларды калыптандыруудагы ролу аттуу тегерек стол өткөрүлгөн.

2017-жылдын 27-декабрында факультеттин окумуштуулар кеңешинде (протол №4) 580100 Экономика багытынын “Ишканалар экономикасы жана башкаруу” профили боюнча практикалардын (окуу-таанышуу, өндүрүштүк, квалификациялык иш алдындагы) программалары кайрадан бекитилген.