Трудоемкость ООП

Бакалаврларды даярдоонун ЖКББ НББПсын өздөштүрүүнүн жалпы көлөмү 240 кредитке (зачеттук бирдик) барабар.

Окутуунун күндүзгү формасы боюнча ЖКББ НББПсынын бир окуу жылындагы көлөмү 60 кредитке барабар.

Бир окуу семестринин көлөмү 30 кредитке барабар (окуу процесси эки семестрден түзүлгөн учурда).

Бир кредит студенттин окуу ишинин 30 саатына барабар (студенттин аудиториялык, өз алдынча иштерин жана аттестациянын бардык түрлөрүн кошо эсептегенде), академиялык саат 50 минутага барабар.

Окутуунун түрдүү формаларын айкалыштырган учурда жана дистанциондук билим берүү технологияларын колдонгон учурда ЖКББ НББПсынын көлөмү бир окуу жылына 48 кредиттен аз эмес өлчөмдү түзөт.