Сроки освоения образовательной программы

530600 Журналистика багыты боюнча бакалаврларды даярдоонун ЖКББ НББПсын өздөштүрүүнүн нормативдик мөөнөтү жалпы орто же кесиптик орто билимдин базасында окутуунун күндүзгү формасында 4 жылды түзөт.

Бакалаврларды даярдоонун ЖКББ НББПсын өздөштүрүүнүн мөөнөтү күндүзгү (кечки), ошондой эле билим берүүнүн дистанциондук технологияларын колдонгон учурда жана окутуунун түрдүү формаларын айкалыштырган учурларда ЖОЖ тарабынан күндүзгү окуу формасын өздөштүрүүнүн көрсөтүлгөн нормативдик мөөнөтүнө салыштырмалуу бир жылга көбөйтүлөт.

Бакалаврларды жана магистрлерди даярдоонун ЖКББ НББПсын өздөштүрүүнүн башка нормативдик мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.