Матрица компетенций ООП

Журналистика багыты боюнча компетенциялардын матрицасы

К№

К ү т ү л үү ч ү

Натыйжалар

кредит

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ИК-1

ИК-2

ИК-3

ИК-4

ИК-5

ИК-6

СЛК-1

СЛК-2

СЛК-3

СЛК-4

СЛК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ГСЭ циклы

1

Орус тили

+

+

2

Кыргыз тили

+

+

+

3

Чет тили (англис тили)

+

+

4

Манас таануу

+

+

+

+

6

Философия

+

+

+

7

Кыргызстан тарыхы

+

+

+

8

Дене тарбия

+

МЕН циклы

9

Математика

+

+

10

Экология

+

+

13

Журналист-тер үчүн интернет

+

+

+

11

Информатика

13

Заманбап медиа система

+

+

+

14

Экономика и менеджмент СМИ

15

ОПД циклы

16

Журнал.чыгармачылык ишмер. негиздери

Ок1

2

3

4

5

6

Ик1

2

3

4

5

6

Слк1

2

3

+

4

5

Пк1

+

2

+

3

4

5

6

7

8

+

9

10

+

11

12

13

14

15

+

16

17

18

19

20

17

Журналистиканын негиздери

+

+

+

+

+

Журналисттик ишмердүү-лүктүн укуктук негиздери

+

+

+

+

+

+

+

Радиожурналистика

+

+

+

Журналистиканын кеп маданияты

+

+

+

ММКнын теориясы жана сценарийи

+

+

+

Жазуу көндүмдөрү жана адабий редактирлөө

+

+

+

ММКнын техникасы жана технология сы

+

+

+

+

+

+

Оператор-дук иш

+

+

Риторика

+

+

+

Журналистиканын тарыхы

+

+

+

Заманбап медиа текст

Заманбап журналистиканын технология-сы

+

+

+

+

Журналисттин кесиптик этикасы

Мастер класс (теле, радио жана басма сөз)

Журналист-тик чыгармачы-лыктагы конфликто-логия

+

+

Басма иши

+

+

Журналистиканын психология-сы жана социология-сы

+

+

+

Массалык коммуника-циянын теориясы жана практикасы

+

+

+

Журналист-тик иликтөө

+

+

+

Рекламанын негиздери жана коомчулук менен байланыш

+

+

Фотожурна-листика

+

+

+

+

Телевизиондук журналистиканын теориясы жана методикасы

+

+

+

Медиапрек-тирование