Матрица РО ООП

Журналистика адистигиндеги окутуу натыйжаларынын жана компетенциялардын матрицасы

К№

Күтүлүүчү

натыйжа-лар

ОК-1

ОК-2-

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ИК-1

ИК-2

ИК-3

ИК-4

ИК-5

ИК-6

СЛК-1

СЛК-2

СЛК-3

СЛК-4

СЛК-5

ПК-1

ПК-2

1

1-ОН

+

+

+

2

2-ОН

+

+

+

+

3

3-ОН

+

+

4

4-ОН

+

+

+

+

+

+

5

5-ОН

+

6

6-ОН

+

+

+

7

7-ОН

К№

Күтүлүүчү

натыйжа-лар

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

1

1-ОН

2

2-ОН

+

3

3-ОН

4

4-ОН

+

5

5-ОН

+

+

+

+

+

6

6-ОН

+

+

+

+

+

+

7

7-ОН

+

+

+