Результаты обучения ООП

Журналистика адистиги боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн НББПсынын максаттары:

1-максат: ММК ишканаларында натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, эмгек рыногуна туруктуу, маданияттуу, универсалдуу, квалификациялуу журналисттерди даярдоо;

2-максат: Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын өстүрүү, баалуулуктарга жана өзүн өнүктүрүүгө умтулуусун өркүндөтүү.

Окутуу натыйжалары

Калыптандыруучу компетенциялар

1-ОН – гуманитардык жана табигый илимдердин негизги жоболорун пайдалануу аркылуу учурдагы жашоого багыт алууга жөндөмдүү.

ОК-1. Курчап турган чөйрө жөнүндө билиминин жалпы илимий системасын өздөштүргөн, жашоодогу, маданияттагы баалуулуктарды барктоого жөндөмдүү;

СЛК-2. Өзүнүн жетишкендиктерин жана кемчиликтерин сындай билүүгө, жетишкендиктерин өнүктүрүү жана кемчиликтерин четтеттүү боюнча жолдорду жана каражаттарды тандай билет;

СЛК-4. Алган билимин жашоонун сергек образын пропагандалоо, жаратылышты коргоо жана кен байлыктарды туура пайдалануу үчүн колдоно билет. Өнүккөн өздүк рефлекске ээ болуу, өзүнүн социалдык жана профессионалдык тажрыйбасына сын көз менен мамиле кыла билүү.

2-ОН –кесиптик ишмердүүлүгүндө маалымат менен иштөөнүн негизги ыкмаларын, программалык каражаттарды пайдаланат.

ОК-2 . Профессионалдык маселелерин чечүүдө математикалык /табигый/ гуманитардык/ экономикалык илимдердин базалык негизин колдонот;

ОК-3. Өз алдынча тынымсыз аракети менен, анын ичинде заманбап маалымат технологияларын колдонуу менен жаңы билимдерге ээ болот;

ОК-5. Илимдеги, техникадагы жана технологиядагы, профессионалдык чөйрөдөгү жаңы кубулуштардын социалдык-экономикалык жана маданий таасирлерин (жыйынтыктарын) талдай жана баалай билет;

ПК-7. Түрдүү булактардан маалымат топтой билүү, ар түрдүү ыкмаларды колдонуп, маалымат издөөнүн негизи катары электрондук база менен иштөөгө жөндөмдүү;

ИК-5. Маалымат алуунун, сактоонун жана иштеп чыгуунун негизги ыкмаларын, жолдорун жана каражаттарын, маалыматты башкаруу каражаты катары компьютерди, анын ичинде глобалдык компьютер-торлорун жана корпоративдик маалымат системасын колдонууга жөндөмдүү;

3-ОН – кыргыз (С1), орус (В2) жана чет тилинде (англис тили в1) пикир алышууну ишке ашыра алат.

ИК-2. Мамлекеттик жана официалдык тилдерде өзүнүн оозеки жана жазуу речин логикалык жактан туура, аргументтүү жана так түзө билет;

ИК-3. Чет тилдердин бирин социалдык пикир алышуу деңгээлинде билет (проф.);

4-ОН – рефлексиянын негизинде өз ишмердүүлүгүнө баа берет, түзөтүү киргизет жана өзүн өнүктүрүүнү пландаштырат.

ОК-6. Өз эмгегин илимий негизде жана ишмердигинин жыйынтыгынын өз алдынчалыгын баалай алат.

ИК-1 . Маалыматты кабыл алат, кеңейтет жана талдайт, ага жетүү үчүн максат коюуга жана жолдорун табууга жөндөмдүү;

ИК-6 .Уюштуруу чечимдерин иштеп чыгууга катыша алат.

ИК-4. Иштиктүү пикир алмашууну: эл алдында чыгып сүйлөө, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, жыйындарды өткөрүү, ишке байланыштуу кат алышууларды, электрондук коммуникацияны жүзөгө ашыра алат;

СЛК-3. Жарандык демократиялык коомдогу баалуулуктардын негизинде диалог жүргүзө билет, активдүү жарандык позиция ээлөөгө жөндөмдүү;

СЛК-5. Коллективде (жамаатта), анын ичинен дисциплина аралык долбоорлордо иштөөгө жөндөмдүү.

ПК-19 . Илимий изилдөөлөргө катышууга даяр;

5-ОН – ММКнын бардык жанрларында материал даярдоодо конвергенттик журналистиканын принциптерине ылайык иштей билет.

ПК-2. ММКнын учурдагы жанрдык жана стилдик структурасын, печаттык басылмалардын кеңири таралган форматтарын, теле-радио программаларды, Интернет-ММКны ж.б билүү;

ПК-3. Дүйнөлүк жана атамекендик адабияттын жана журналистиканын тарыхынын негизги этаптарын билет жана учурдагы ММКнын практикасы үчүн анын тажрыйбасынын маанисин түшүнөт;

ПК-5 . Басма сөздө, телекөрсөтүүдө, радиоуктурууда, Интернет-ММКда, мобилдик медиада колдонулган заманбап техникалык базанын негиздерин жана жаңы цифралык технологияларды колдонот;

ПК-8. Ар кандай белгилер системасында журналисттик материалдарды даярдоодо конвергенттик журналистиканын принциптерине ылайык иштей билет;

ПК-10. Өзүнүн публикациялары үчүн актуалдуу темаларды сунуштай билет, ММКнын тибин жана түрүн эске алуу менен зарыл болгон материалды үйрөнүүгө, кабыл алынган нормаларга, форматтарга, стандартка, стилдерге жана технологиялык талаптарга ылайык адекваттык тилди жана башка көркөм каражаттарды колдонуп, ар кандай жанрларда журналисттик тексттерди даярдоого жөндөмдүү;

ПК-20. Жаңы технологияларды колдонуп, ММК тексттерин редактирлөөнүн ыкмаларын билет.

6-ОН – Журналисттик этикалык кодексти, социалдык жоопкерчиликти, маалыматтык коопсуздуктун баалуулугун жана изилдөө ыкмаларын өздөштүрүп, журналисттик иликтөө жүргүзө алат.

ОК-4. Салтуу методиканы билет, түшүнөт жана колдонот, аны иш жүзүнө ашыра да билет. Иликтөө ишмердигинин базалык ыкмаларын колдонуу менен долбоорлордун үстүнөн иштөөгө катышат;

СЛК-1. Коом тарабынан кабыл алынган моралдык жана укуктук нормалардын негизинде социалдык өз ара аракеттенишүүгө даяр, элди урматтоого, башка элдердин маданиятына толеранттуулук менен мамиле жасоого, өнөктөштүк мамилелерди колдоого жөндөмдүү.

ПК-1. Журналисттик адистиктин негизги багыттарынын спецификасын билет (жаңылыктык журналистика, проблемалык-аналитикалык, иликтөөчүлүк, көркөм-публицистикалык, «көңүл ачуучу» ж.б.у.с.);

ПК-4. Эларалык гуманитардык укуктун негиздерин, ММКдагы автордук укукту, ММКнын ишин жөнгө салуучу укуктук нормаларды, ошондой эле журналисттин милдеттерин толук түшүнөт;

ПК-6 .Журналисттик этиканын принциптерине ылайык өзүнүн профессионалдык ишмердигин түзө билет, адистик катары журналистиканы өнүктүрүүнүн закон ченемдүүлүктөрүн түшүнөт;

ПК-12 . Журналистик адистиктин спецификасын, журналисттин негизги социалдык ролун түшүнөт, адистиктин базалык мүнөздөмөсүн жана журналисттин личносттук структурасын билет;

ПК-13. Коомдогу журналистиканын жана журналисттин социалдык жоопкерчилигинин маанисин, коомдогу маалыматтык коопсуздуктун баалуулугун түшүнөт;

ПК -14. Массалык коммуникациянын бөлүгү катары массалык маалымат каражаттарынын ролун, ата мекендик жана дүйнөлүк ММКнын тарыхый жана заманбап тажрыйбаларынын контекстинде журналистиканын негизги социалдык функцияларын түшүнөт;

ПК-15. Коомдук ой пикирдин табиятын негизги коомдогу социалдык жөнгө салуучу катары түшүнүү, ММКнын аракеттери үчүн анын маанисин туюу, аны үйрөнүүнүн жолдору жана ыкмалары тууралуу, редакциялык иштерде жана журналисттик публикацияларда алынган маалыматты колдонуу эрежелери жөнүндө жалпы түшүнүгү бар;

ПК-16. ММКнын иш аракеттериндеги жана журналисттин ишиндеги психологиялык жана социалдык-психологиялык аспектилериндеги ориентациясы бар;

7-ОН – Менеджмент жана маркетингдик базалык билимин пайдаланып, ММК ишканаларында профессионалдык ишмердүүлүгүн жүргүзө алат.

ПК-9. Заманбап базар мамиле шарттарында ММКнын ишмердигинин законченемдүүлүктөрүн түшүнүү менен өзүнүн профессионалдык ишмердигин түзө билет;

ПК-11. Өзүнүн журналисттик ишмердигинде ПР жана реклама жөнүндөгү билимин колдоно билет;

ПК-17. Базар мамиле шарттарында ММКнын ишмердигин негизги экономикалык жөнгө салуучулар тууралуу түшүнүк менен өзүнүн профессионалдык ишмердигин түзө билет;

ПК -18. Менеджмент жана маркетингдин базалык тажрыйбаларынын негизинде ММК ишканаларындагы бизнестик башкарууга катышуу жөндөмүнө ээ;