Цель (миссия и задачи) ООП

530600 ЖУРНАЛИСТИКА

АКАДЕМИЯЛЫК ДАРАЖАСЫ: БАКАЛАВР

Журналистика адистиги боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн НББПсынын максаттары:

1-максат: ММК ишканаларында натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, эмгек рыногуна туруктуу, маданияттуу, универсалдуу, квалификациялуу журналисттерди даярдоо;

2-максат: Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын өстүрүү, баалуулуктарга жана өзүн өнүктүрүүгө умтулуусун өркүндөтүү.