Цель (миссия и задачи) ООП

М-1. Студенттерди патриоттуулукка, гуманизмге, адамзаттын баалуулуктарын урматтоого, дени сак жашоого, табиятты сактоого, улуттар арасындагы достукка тарбиялоо. Коммуникативдүүлүгүн, логикалык жана сынчыл ой жүгүртүү, өзүн реализациялоо, өзүн өнүктүрүү жана өз алдынча билим алуу, көп тилдүүлүк, мобилдүүлүк, топтордо ой-пикирин экрин баяндоо, уюштуруучулук көндүмдөрүн өркүндөтүү.

М-2. Экономиканын, социалдык чөйрөнүн маселелерин өз алдынча анализдей билүүгө жана алардын колдонмо маселелерин чечүүдө математиканын методдорун жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн колдонуу билгичтиктерине ээ кылуу.

М-3. Компьютерлерди программалык жана тармактык камсыздоо, колдонмо маселелерди компьютердик моделдөө, маалыматтар базасын иштеп чыгуу билгичтиктерине ээ кылуу.

М-4. Компетентүүлүк мамиле менен жаштарды тарбиялоого салым кошо ала турган, математикалык жана информатикалык дисциплиналар боюнча педагогикалык ишмердүүлүгүн жүргүзө алган кадрларды даярдоо.